شرح وظایف بخشداری

شرح وظایف بخشداری

الف ) امور سیاسی و انتظامی بخش :

 • اجرای سیاست های عمومی دولت و استقرار امنیت در سطح بخش
 • جمع آوری اخبار و شایعات منطقه و گزارش موارد مهم به فرمانداری
 • شناسایی اوضاع اجتماعی و سیاسی و ریشه یابی عوامل احتمالی ناامنی ها در بخش
 • شركت در جلسه شورای تامین و ارائه پیشنهادات لازم در صورت دعوت فرماندار

 

ب ) امور نظارت و بازرسی

 • اعمال نظارت بر مسائل سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بخش
 • سركشی از روستاها و بررسی مشكلات و ایجاد هماهنگی در جهت رفع آن ها با همكاری شوراهای اسلامی
 • موظف ساختن دهداران به حضور در روستاها و تشویق مشاركت عمومی در جهت سیاست های نظام جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد .
 • 4- نظارت عالیه بر توزیع ارزاق عمومی در سطح بخش

 

 ج ) امور اقتصادی و فرهنگی بخش :

 • پیگیری جذب اعتبارات تخصیصی برای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اقتصادی بخش
 • تشویق مردم برای اجرای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی در سطح بخش
 • بازدید از پروژه های عمرانی سطح بخش و ارسال گزارش ماهانه به فرمانداری
 • پیگیری طرح های فرهنگی و بسیج سواد آموزی در سطح بخش
 • اقدام در جهت حل معضلات مربوط به تربیت بدنی در سطح بخش

  

د ) امور اجتماعی :

 • رسیدگی به امور ایثارگران ، خانواده معظم شهداء و آزادگان و سركشی از خانواده های مستمند و محروم بخش .
 • تشكیل جلسات عمومی در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالی ، بهداشت و ستاد حوادث غیر مترقبه .
 • پیگیری و حل اعترافات موردی در سطح بخش
 • دست یابی به اطلاعات كامل از مسائل فرهنگی اهالی بخش
 • برقراری ارتباط نزدیك با مئولین بخش
 • تنظیم گزارش ماهانه از اوضاع عمومی بخش
 • برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی رروستا و بخش
 • بررسی نیازها و مشكلات روستائیان
 • انجام و پیگیری سایر امور محوله از جانب مافوق