معرفی فرماندار

مشخصات فرماندار شهرستان سیروان

ردیف

عنوان پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

مدرك تحصیلی

1

فرماندار

جواد رحیمی مقدم

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

سوابق اجرائی و مدیریتی

ردیف

مؤسسه/ نهاد / دستگاه محل خدمت

مسئولیت

1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

هیات علمی

2

دانشگاه باختر ایلام

معاون آموزشی

3

دانشگاه باختر ایلام

رئیس

4

استانداری ایلام

کارشناس تقسیمات کشوری

5

استانداری ایلام

کارشناس امور اجتماعی

6

استانداری ایلام

مشاور امور ایثارگران استاندار

7

فرمانداری سیروان

فرماندار