بخشدار مرکزی

مشخصات بخشدار مرکزی سیروان

ردیف

عنوان پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

مدرك تحصیلی

1

بخشدار مرکزی

سیروس مروتی

فوق لیسانس علوم سیاسی

 

سوابق اجرائی و مدیریتی

ردیف

مؤسسه/ نهاد / دستگاه محل خدمت

مسئولیت

1

فرمانداری چرداول

کارشناس امور اجتماعی فرهنگی

2

فرمانداری چرداول

کارشناس شوراها

3

فرمانداری چرداول

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر

4

فرمانداری چرداول

دبیر کمیسیون کارگری

5

فرمانداری چرداول

دبیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز

6

فرمانداری چرداول

بخشدار زاگرس

7

فرمانداری سیروان

بخشدار مرکزی سیروان