معرفی معاون فرماندار

مشخصات معاون فرماندار سیروان

ردیف

عنوان پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

مدرك تحصیلی

1 معاون فرماندار

باقر عالمی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

سوابق اجرائی و مدیریتی

ردیف

مؤسسه/ نهاد / دستگاه محل خدمت

مسئولیت

1

فرمانداری سیروان

کارشناس امور شوراها

2

فرمانداری سیروان

کارشناس اقتصادی و برنامه ریزی

3

فرمانداری سیروان

مسئول امور مالی

4

فرمانداری سیروان

کارشناس حراست

5

شهرداری لومار

سرپرست حراست

6

فرمانداری سیروان

معاون فرماندار