بخشدار کارزان

مشخصات بخشدار کارزان

ردیف

عنوان پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

مدرك تحصیلی

1

بخشدار

صباح فیضی

لیسانس مدیریت

 

سوابق اجرائی و مدیریتی

ردیف

مؤسسه/ نهاد / دستگاه محل خدمت

مسئولیت

1

استانداری ایلام

کارشناس امور اداری

2

استانداری ایلام

کارشناس دفتر هماهنگی امور اقتصادی

3

استانداری ایلام

کارشناس دفتر ارزیابی عملکرد و بازرسی

4

فرمانداری سیروان

بخشدار کارزان