راهنمای گردشگری

راهنمای گردشگری

ازدوراهی کارزان که بطرف شهر لومار میرویم درحوالی جاده  بقعه ی شاقلندر رامیبینیم که درحوالی آبادی شاقلندر قراردارد.بعد از گذر از آن بقعه ی امام زاده باقر قرار دارد که زیارتگاه عاشقان اهل بیت پیامبرند در ۲کیلومتری مانده به شهر لومار بعداز گذر ازروستای اسلامیه امامزاده عباس شیروان قراردارد که مردم شیروان ارادت خاصی به نوه امام سجاد (ع)دارند این برروی تپهای دراطراف روستای سراب کلان بقعه ی حاجی حاضر (حاجی وتیار)قرار دارد که به گفته ی اهالی از نواده های امام موسی کاظم (ع)است ودرداخل روستای  گوراب (نگل)امامزاده صورت بانو قرار دارد که از نواده های امام سجاد است درضلع شرقی شهر لومار بقعه ی سید علی قرار دارد که از پاکان دوران خود است .ودرمسیر  عرب رودباربقعه ی  عباس رودبار قراردارد که بخش شیروان باوجوداین مکان زیارت گاهی سالانه میزبان دوستداران اهل بیت پیامبر (ص)هستند.

لرینی وقدمت ماقبل تاریخ

یکی ازروستاهای پرجمعیت بخش شیروان که درقسمت شرقی شهر تاریخی سیروان قرار دارد دراین داخل روستا آثار ساروجی کشف نشده ولی دراطراف ضلع شمال غربی چندین بنای ساروجی وآثاری از سنگ نوشته هاوسفال لعاب دار وساده نیز به چشم میخورد که احتمالا باتوجه به خاک آب وکج طبیعی  نقاط صنعتی عهد ساسانی بوده است همچنین احتمال گورستان بودن آن نیز خالی ازذهن نیست .ولی در سایت جدید روستا در محل دوراهی آثاری کشف شده است که قدمت آن به ماقبل تاریخ میرسد.در حوالی این روستا آثاری از تقسیم بندی مزارع وجوددارد که آثاری از آن در بالای تپه های پشت روستا به جای مانده است و قد متی چندصدساله یا چندهزارساله دارد این روستا یکی از راههای ارتباطی باسیروان بوده ودرمسیرورودی روستا آتار ی وجوددارد مبنی براینکه ساکنان تنگه عمدتا کوزه گر ودامدار بوده اند .وقلعه ی سیروان دردوبروی روستا در کنار چشمه سیروان قرار دارد

مله گون

گردنه ی مه گو ن در قسمت غربی شهر تاریخی سیروان قرار دارد که یکی از شاهراه های دوره ساسانی بوده است در این گردنه آثار طبیعی وتاریخی وجوددارد که قدمت آن به ساسانی وماقبل آن هم میرساند وجود بناهای سنگی درورودی این گردنه از سیروان ووجودغارها راهدارخانه ها دراین منطقه موید شاهراه بودن آن است که در عهدساسانی راه ارتباطی سیروان- بین النهرین بود باتوجه به آب هوای گرم درتابستان تفرجگاه قشلاق شاهانودامپروران بود

عظمت در اثرقلعه ی سازبن

شهر تاریخی سیروان .درموزه تاریخی شهر سیروان آثاری از بناهای ساروجی سنگی وجود دارد که آثار خانه ها  دکان ها آتشکده هاومراکز نظامی تفریحی وجود دارد که نمونه بارزاین مراکز در قلعه ی سراب کلان وتنگه ی بسیار زیبای سازبن و قلعه ی شیروان موجود است قلعه ی بسیار زیبای ساز بن که بر روی تیغه ی ورودی این تنگه درقسمت شرقی شهر لومار وجوددارد از مراکز نظامی وتفزیحی شاهان ساسانی بود که باوجود شکارگاه های بکر وطبیعت چشم نواز مرکز خوش گذرانی ونگهبانی شهر کوچکی است که دردرب ورودی تنگه وجود داشته است .باتوجه به آبوهوای لطیف این منطقه در بهار درتل واسه ی تپه ی شیروان نیز تفرجگاه بهاری شاهان ساسانی بوده است .

سیروان وتل ماسه های توبره ریز

درنواحی مرکزی این منطقه تل بزرکی است که تل شیروان نام دارد که احتمال زیاد مرکز فرمانروایی ایالات ماسبذان به مرکزیت سیروان باشد این تل در کنار رود خانه ی سیروان -سراب کلان واقع شده است  که این اثر مربوط به دوره ی ماقبل تاریخ عصر حجر یاسنگ ودر لایه های بالایی آن آثاری مربوط به دوره ی ساسانی وجود دارد .

صنعت سفالگری

سفالگری در سیروان ازاهمیت بالایی برخورداربود وبیشترازنوع لعابدار که لعب ان راازاکسیدفلزات وگیاهان استفاده میکردند برای جای آب غللات غذا استفاده میشد وآن را از خاک رس وماده چسبناک رباحرارت درکوره میساختند به دلیل اعتقاد به زندگی بعد از مرگ همراه اجساد خودسفالهایی ازغذاواب قرار میدادند.به دلیل اب فراوان وخاک موجود در سیروان ازجمله ایالاتی بود که صنعت سفالگری عصری طلایی داشت .