تماس با ما

تماس با ما

لطفاً پس از تماس با شماره 34724488 داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.

برای ارسال فاکس می توانید از شماره 34724491 استفاده نمایید.

داخلی فرمانداری
نام واحد فرمانداری شماره داخلی

دفتر فرماندار

103

معاون

102

بخشداری مرکزی

107

حراست

114

امور عمرانی

115

سیاسی انتظامی

111

امور مالی

108

دبیرخانه و بایگانی

106

فناوری اطلاعات

105

فرهنگی اجتماعی 119