مجازاتهای اداری

مجازات های اداری

مجازات های اداری به ترتیب عبارتند از:
الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی
ب – توبیخ کتبی با درج در پروند استخدامی
ج – کسرحقوق وفوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال
د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال
هـ - تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال
و – تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون
ز – تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال
ح – بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد یا پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رأی
ط – بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه
ی – اخراج از دستگاه متبوع
ک – انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون